Mateřská škola

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Mateřská škola Ježov je jednotřídní. Je umístěna v jednopatrové budově, v klidném prostředí obce. K provozu se využívá v patře umístěná třída a herna, která slouží i jako odpočinková místnost. V přízemí se nachází šatna a sklad hraček. Třída i herna jsou prostorné, světlé, okna jsou opatřena žaluziemi. Vybavení pomůckami a hračkami odpovídá počtu dětí i jejich věkové skladbě. Mateřská škola využívá rozlehlý venkovní areál s pískovištěm, dřevěným domečkem, skluzavkami a průlezkami. Využívá i sportovní areál základní školy a místní dětské hřiště v obci.

Školní řád stanoví provozní a vnitřní režim školy, práva a povinnosti rodičů, způsob organizace mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti dětí. Stravování dětí zajišťuje školní jídelna prostřednictvím zřízené výdejny stravy.