Organizace základní školy

Vedení školy

Ředitel školy: PhDr. Mgr. BcA. Jaroslav Žák
Zástupkyně ředitele: Mgr. Andrea Zálešáková
Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Ratuská
Školní metodik prevence: Mgr. Františka Šobáňová
Koordinátorka environmentální výchovy: Mgr. Milena Kuběnová

kontakty na jednotlivé vyučující naleznete zde.

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola, Ježov je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky rozčleněnými na I. stupeň a II. stupeň. Škola je spádovou školou pro děti z Mikroregionu Podchřibí.

Výuka žáků probíhá v klidném školním areálu, který tvoří hlavní budova školy, tělocvična, jídelna a víceúčelový sportovní areál. K výuce slouží 9 kmenových učeben, odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, zařízení dílen, keramické dílny s keramickou pecí a knihovnou školy.

Cíle výchovy a vzdělávání

 • Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.
 • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.
 • Otevřít školu veřejnosti. Spolupracovat s veřejností – rodiči, zřizovatelem, obcí.
 • Propagovat práci školy v tisku, v místním zpravodaji obecního úřadu, ve vlastním zpravodaji školy a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností.
 • Rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, informačních a komunikačních technologiích.
 • Realizace etické výchovy.
 • Podporovat estetickou výchovu žáků a celkové estetické cítění.
 • Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat rozvoj pohybových dovedností ve školních a mimoškolních aktivitách.
 • Uplatňovat prvky environmentální výchovy v každodenním životě školy. Předávat žákům informace o životním prostředí a jeho ochraně.
 • Podporovat žáky s hudebním a pohybovým nadáním i žáky manuálně zručné.
 • Podporovat činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání.