Školní poradenské pracoviště

K 1. 9. 2016 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (dále vyhláška 72/2005) a novela vyhlášky č.197/2016.

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Cíle Školního poradenského pracoviště:

 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně
 • nežádoucích jevů.
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky.
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách.
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi.
 • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické
 • zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
 • Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
 • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 • Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.
 • Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Pracovníci ŠPP

Konzultace po dohodě.

Mgr. Lenka Ratuská – výchovná poradkyně                                                                              lenka.ratuska@zsjezov.cz.

Mgr. Františka Šobáňová – školní metodik prevence, tel. 608731330 |                    frantiska.sobanova@zsjezov.cz.

Mgr. Pavol Klimeš                                                                                                                                                                pavol.klimes@zsjezov.cz

Mgr. Marie Bušinová – etická výchova, Psychoterapeutický výcvik v Modelu růstu V. Satirové, tel. 608320199, marie.businova@zsjezov.cz.

Mgr. Marta Valentová – mentor minimalizace šikany, etický výcova
marta.valentova@zsjezov.cz

 

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • Poradenská činnost
 • Metodická a informační činnosti
 • Standardní činnosti školního metodika prevence:
 • Metodická a koordinační činnosti
 • Poradenské činnosti
 • Informační činnosti