Vnitřní řád ŠD

Obecné ustanovení

Řád školní družiny určuje pravidla  provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádí vychovatelka školní družiny.

Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.74/2005Sb.  o zájmovém vzdělávání.

Práva žáků a jejich zákonných zástupců

♦ Žák má právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.

♦ Žák má právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jako i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech

♦ Žák má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí

♦  Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jeho výchovy a vzdělávání – vyjádření svého názoru je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití

♦ Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které poškozují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, právo na ochranu před informacemi, které škodí pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku

♦ Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky.

♦ Zákonný zástupce  je seznámen s Vnitřním řádem ŠD.

 

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

♦ Žák je povinen dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti plnit pokyny  pedagogických  pracovníků

♦Žák je povinen chodit do ŠD podle zápisního lístku

♦ Žák je povinen zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat čistotu a pořádek

♦ Žák je povinen dodržovat pravidla kulturního chování,nesmí se dopouštět projevů šikany

♦ Žák do ŠD nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí, předměty nesouvisející s provozem ŠD. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí to vychovatelce

♦ Zapomenuté a ztracené předměty v areálu  školy  odevzdá  nálezce vychovatelce

♦ Má povinnost chovat se ukázněně, slušně se vyjadřovat, neubližovat  jinému,chránit a pomáhat mladším, být zdvořilý k dospělým. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka se vždy považují za závažné porušení povinností, žák může být vyloučen.

♦ Žák si před odchodem domů uklidí své pracovní místo a hračky

♦ Zákonní zástupci jsou povinni informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, dokládat nepřítomnost žáka

 

III.  Provozní řád ŠD

1. Základní lokalizace školní družiny

Výchovně vzdělávací činnost ŠD probíhá v samostatných prostorách, v přízemí v budově tělocvičny u ZŠ,kde je odpovídající zázemí pro činnost. Dle charakteru činnosti další prostory školy /tělocvična, areál školy, sportovní areál , počítačová  učebna, keramická dílna/.Tyto  prostory jsou s ohledem na organizaci jednotlivých činností naprosto vyhovující.

Vybavení pomůckami, hrami a ostatním materiálem je na dobré úrovni. Je pravidelně doplňováno. Žáci mají možnost využívat také počítače umístěné v objektu družiny.

2. Provozní doba školní družiny

4.9.2017 -30.6.2018

pondělí – pátek: 6.45-7.30 – 11.35-15.00

3. Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáka ze školní družiny

a/  O  zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přihlašování a odhlašování žáka, vybírání poplatků, předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka ŠD.

b/  Žáka přihlašují k docházce rodiče řádně vyplněným zápisním lístkem do 15. 9. příslušného školního roku.

c/  Odhlásit lze žáka kdykoliv, ale pouze písemnou žádostí předanou vychovatelce školní družiny.

d/  V kompetenci ředitele školy je vyloučení žáka pro hrubé porušování vnitřního řádu ŠD.

e/   Pokud si zákonný zástupce žáka nevyzvedne do konce provozu ŠD, vychovatelka ho kontaktuje dle zápisního lístku a dohodne předání. Pokud se nelze telefonicky spojit, informuje vedení školy, po další hodině čekání oznámí tuto skutečnost opět vedení školy a  na Policii ČR.

4. Stanovení výše úplaty

Poplatek za školní družinu činí 500,-Kč na školní rok. Vybrané prostředky pokrývají materiální potřeby

Bezpečnost a ochrana zdraví žáka

♦ Vychovatelka přebírá děti po ukončení 4. vyučovací hodiny. Po  5.vyučovací hodině přivádí do ŠD pedagog vykonávající dohled a osobně je předá vychovatelce.

♦  Pokud děti navštěvují zájmové kroužky, které probíhají během pobytu ve ŠD, jsou poučeny             o bezpečnosti a přechází samostatně.

♦ Je vedena docházka, nepřítomnost žáka  je zapsána do Přehledu  výchovně vzdělávací práce

♦ Žák se řídí pokyny vychovatelky, pravidly Vnitřního řádu ŠD, bez vědomí vychovatelky neopouští  prostory při činnosti ŠD.

♦ Děti by měly být vybaveny pro každý den dostatečným množstvím tekutin, aby byl dodržen jejich pitný režim.Mohou také používat k pití vodu z vodovodu.

♦ Při úrazu žáka provede vychovatelka první pomoc a vyrozumí zákonné zástupce, v případě potřeby přivolá lékařskou pomoc. Žák je povinen okamžitě hlásit každé zranění nebo úraz.Záznam o úrazu zapíše do Knihy úrazů, která je uložena na ředitelství školy.

 

Pravidla styku s rodiči

Rodiče žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkou, která je jim k dispozici vždy v době provozu družiny. V této době ji mohou kontaktovat rodiče také telefonicky na telefonním čísle  ZŠ Ježov 735 757 596.

Hlavní formou kontaktu  mezi zákonným zástupcem dítěte a vychovatelkou je zápisní lístek.