Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

K 1. 9. 2016 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k

poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a

pedagogy.

Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana

osobních dat klientů.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný

souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy

je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud

požádá o psychologické vyšetření žáka.

Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a

s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských

poradenských zařízeních (dále vyhláška 72/2005) a novela vyhlášky č.197/2016.

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro

žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro

uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování

poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této

služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Cíle Školního poradenského pracoviště:

. Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně

nežádoucích jevů.

. Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky.

. Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách.

. Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.

. Poskytovat metodickou podporu učitelům.

. Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi.

. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické

zázemí pro jejich vytváření a realizaci.

. Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami a žáků mimořádně nadaných.

. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání

sociálních odlišností na škole.

. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady

pro jeho snižování.

. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a

třídních kolektivů.

. Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně

pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.

. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských

poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně

pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Pracovníci ŠPP

Konzultace po dohodě.

Mgr. Františka Šobáňová – výchovná poradkyně, školní metodik prevence, tel. 608731330

fany.navlacilova@centrum.cz. 

Mgr. Pavol Klimeš 

Mgr. Marie Bušinová – etická výchova, Psychoterapeutický výcvik v Modelu růstu V.

Satirové, tel. 608320199, marie.businova@seznam.cz. 

Mgr. Ľudmila Justová – mentor minimalizace šikany, etická výchova,

mail: justova.praca@seznam.cz. 

 

Standardní činnosti výchovného poradce:

. Poradenská činnost

. Metodická a informační činnosti

Standardní činnosti školního metodika prevence:

. Metodická a koordinační činnosti

. Poradenské činnosti

. Informační činnosti